Sf Imparati Constantin si Elena: Miercuri, 21Mai (ziua numelui cu fericire)

[youtube.com/watch?v=p4y-zMURoTM#t=70]

Viata Sf Imparati Constantin si Elena -Edictul de la Milan -Istoria Bisericii Ortodoxe


Icoana Sf Imparati Constantin si Elena

Constantin cel MareAcest mare între împäraţi, fericitul şi pururea pomenitul Constantin, a fost fiu al lui Constanţiu, care se numea Clor, şi al cinstitei Elena. Constanţiu a fost nepot de fiică lui Claudiu cel ce a împărăţit în Roma mai înainte de împărăţia lui Diocleţian şi a lui Carin. Acest Constanţiu, după ce a fost primit de Diocleţian şi de Maxenţiu Erculiu ca să fie părtaş al împărăţiei lor, când Maximian Galeriu dimpreună cu alţi prigonitori, cu tărie ridicaseră prigonire asupra tuturor creştinilor, el singur întrebuinţând blândeţea şi mila, mai vârtos pe cei ce se luptau pentru credinţa lui Hristos îi întrebuinţa sfetnici şi părtaşi ai slujbelor împărăteşti. Învăţând el buna cinstire pe Constantin fiul său cel iubit, care după acestea s-a numit întâiul împărat al creştinilor, l-a lăsat moştenitor al împărăţiei sale, în insulele Britaniei. După ce Constantin a fost înştiinţat de lucrurile necinstite, desfrânate, pierzătoare şi proaste, pe care le făcea în Roma, Maxenţiu, fiul lui Erculiu, şi îndemnat de dumnezeiasca râvnă şi chemând pe Hristos împreună oştilor, a pogorât împotriva lui Maxenţiu. Deci, văzând Dumnezeu curăţenia sufletului lui i s-a arătat mai întâi în somn, după aceea în amiaza zilei, închipuind semnul Crucii scris cu stele: , l-a arătat lui şi celor ce erau vrednici. Deci, îndrăznind în chipul cinstitei Cruci şi făcând cu aur semnul Crucii pe arme, a mers la Roma, şi pe însuşi pierzătorul Maxenţiu l-a aruncat în râul Tibon, înecându-l lângă podul Milvia, şi aşa a izbăvit pe cetăţenii Romei de tirania acestuia. Atunci marele Constantin, pornindu-se de la cetatea romanilor şi mergând pe cale voia să zidească o cetate pe numele său în Ilion, unde se zice că a avut loc războiul Troienilor cu elinii; însă a fost oprit prin dumnezeiasca înştiinţare şi i s-a poruncit de la Dumnezeu ca mai de grabă în Bizanţ să-şi zidească cetatea. Deci, urmând voii celei dumnezeieşti, a zidit această de Dumnezeu păzită cetate pe numele său, pe care a şi adus-o lui Dumnezeu ca pe o pârgă a credinţei sale. Şi deoarece căuta scumpătatea credinţei celei din vremea noastră, a adunat în Niceea arhierei din toate părţile, prin care s-a propovăduit credinţa ortodoxă, şi Fiul a fost recunoscut deofiinţă cu Tatăl, iar Arie şi cei împreună cu el au fost daţi anatemei, dimpreună cu hula lor. A trimis încă şi pe maica sa Elena la Ierusalim pentru căutarea cinstitului lemn pe care a fost pironit cu trupul Hristos, Dumnezeul nostru; apoi, aceste părţi de lemn sfânt au fost mutate, adică o parte a fost aşezată chiar în Ierusalim, iar cealaltă parte a adus-o în împărăteasca cetate.

Constantin si ElenaÎmpărăteasa Elena, după ce a ajuns la Constantinopol, şi-a săvârşit viaţa; iar marele Constantin, împodobind cetatea cu înnoiri şi cu prăznuiri, şi puţin ceva trecând peste patruzeci şi doi de ani ai împărăţiei sale, şi începând războiul cu perşii, şi în oarecare sat lângă Nicomidia fiind, s-a mutat către Domnul, şi a fost adus în cetatea sa, unde a fost primit cu evlavie şi cu prea încuviinţate întâmpinări, a fost aşezat în biserica sfinţilor apostoli. Şi a împărăţit în Roma cea Nouă în anul de la zidirea lumii, cinci mii opt sute optsprezece; iar de la venirea cea în trup a Mântuitorului nostru Dumnezeu trei sute treizeci şi şapte, fiind al treizeci şi doilea împărat de la August.

Şi se săvârşeşte pomenirea lui în preasfânta biserică cea mare, în biserica sfinţii apostoli, şi în dumnezeiasca biserica sa, în Mânăstirea Chinsterna lui Vis, unde mergând patriarhul împreună cu împăratul şi cu suita sa cu litanfe, săvârşesc aducerea dumnezeieştilor Taine.

English:

This great among kings , blessed and ever memorable Constantine was the son of Constantius , called Chlorine, and Precious Elena . Constantius was nephew daughter of Claudius who reigned in Rome before Diocletian and his kingdom Carin . This Constantius , after being received by Diocletian and Maxentius Erculiu to be a partaker of their kingdom , when Maximian Galerius along with other persecutors , risen strongly persecution of all Christians , meekness and mercy employing himself more strongly on those who fighting for the faith of Christ and partakers of jobs use royal advisers . Teaching him proper honor Constantine beloved son who they named after the first Christian emperor , left heir of his kingdom , the islands of Britain. After Constantine was warned of things dishonest , immoral , pernicious and bad , which was in Rome, Maxentius , son of Erculiu , and urged the godly zeal and calling on Christ with the armies , he came down against Maxentius . So , seeing God ‘s soul cleanliness was shown first in sleep, then in the afternoon , imagining the star sign of the Cross wrote : pointed at him and those who were worthy. So daring in the face of the Cross and making gold cross on weapons , went to Rome, and Maxentius loser threw himself into the river Tiboni , drowning him Milva near the bridge , and it has delivered its citizens from the tyranny of Rome . Then the great Constantine, starting from the Roman fortress and going about he wanted to build a city on his behalf Ilion , where it is said that there was war with Hellenes Trojans ; but was stopped by divine notice and was commanded by the God rather Byzantium to build the city . So , following the will of the divine , God built this fortress guarded in his name , he also brought of God as a firstfruits of his faith. And because search preciousness of faith in our time , the Nicene bishops gathered from all sides , which was proclaimed the Orthodox faith , and the Son was consubstantial with the Father known and Arie and those with him were put under anathema , along with hula them. He even sent his mother Helena to Jerusalem to search reverend wood that was nailed to the body of Christ our God ; <span title=”apoi, aceste părţi de lemn sfânt au fost mutate, adică o parte a fost aşezată chiar în Ierusalim, iar cealaltă parte a adus-o în împărăteasca cetate.

“>then , these holy wood parts were moved , that the hand was placed right in Jerusalem and brought the other side of the royal city .

Constantin and Elena Elena  Împărăteasa after arriving in Constantinople , he committed his life ; and the great Constantine, adorned the city with innovations and banquet , and a little something going over forty-two years of his kingdom , and since the war with the Persians , and in some village near Nicomedia being moved by the Lord , and was brought to his city , where he was received with reverence and greeting too assented , was placed in the church of the holy apostles . And the New Rome reigned in the building world , five thousand eight hundred and eighteen <span title=”iar de la venirea cea în trup a Mântuitorului nostru Dumnezeu trei sute treizeci şi şapte, fiind al treizeci şi doilea împărat de la August.

“>and the coming one in the flesh of our Savior God three hundred thirty-seven , being the thirty- second king of August .

And the Holy Church celebrates the memory of the great church holy apostles and divine church in Monastery Chinsterna of Vis , where Patriarch going with the king and his retinue with litanfe commit bringing divine Mysteries.
[Source:  http://www.scechurch.org/%5D

(Translated in English with Google Translator)

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s