Daily Archives: June 3, 2016

France 24 : Turkey recalls ambassador after Germany recognises Armenian genocide


Turkey recalls ambassador after Germany recognises Armenian genocide

http://f24.my/1r3E6x3

France 24 : Paris on alert as Seine flood waters continue to rise


Paris on alert as Seine flood waters continue to rise

http://f24.my/1srBsTb

BBC News: ‘Major win’ in pancreatic cancer fight


‘Major win’ in pancreatic cancer fight – http://www.bbc.co.uk/news/health-36444413

Watch “Liszt Liebestraum “Love Dream” “Грёзы Любви” Valentina Lisitsa” on YouTube


Watch “Wagner – Liszt Liebestod Tristan & Isolde Valentina Lisitsa” on YouTube


Santa Monica Mountains: National Recreation Trail


image

We had two Backbone Trail goals this year for the National Park Service’s 100th birthday. One: Finish the 67-mile trail. Check. Two: Have it designated as a National Recreation Trail. CHECK! We just found out that designation is now a reality so mission accomplished!  Congrats, L.A.. Enjoy the BBT! – Ranger Zach

Biserica luterană din Berghin. (With English translation )


image

Biserica luterană din Berghin, în maghiară Berve, în dialectul săsesc Blatrit, în germană Blutroth…Berghin este atestat documentar, pentru prima oară, în anul 1332, sub numele de villa Bervini. A fost un sat întemeiat de oaspeții saxoni…

În 1348, satul aparținea de Arhidieceza de Alba Iulia/Erzbistums Weißenburg/Gyulafehérvári főegyházmegye/Archidioecesis Albae Iuliensis.

În anul 1930, comuna avea 5.583 de locuitori, din care  4.422 români, 991 sași, 6 maghiari și 164 diverși, mai ales țigani, dar și o mică comunitate de evrei.

Berghin Lutheran Church, Hungarian Bervic in Blatrit Saxon dialect, German Blutroth … Berghin is documented for the first time in 1332, as the villa Bervini. It was a village founded by Saxons guests …

In 1348, the village belonged to the Roman Catholic Archdiocese of Alba Iulia / Erzbistums Weißenburg / Gyulafehérvár főegyházmegye / white Archidioecesis Iuliensis.

In 1930, the village had 5,583 inhabitants, of which 4422 Romanian, Saxon 991 6 164 Hungarian and diverse, especially Gypsies, but also a small community of Hebrew.

Antonello da Messina – Annunciata (1476) Palazzo Abatellis – Palermo (dettaglio)


image

Antonello da Messina – Annunciata (1476)
Palazzo Abatellis – Palermo (dettaglio)

Tudor Duică : Pentru fratele teleoltean, Marian Matei…


image

Pentru fratele teleoltean, Marian Matei…

Fugind de “jugul” austriac şi de “grofii cei răi”, care voiau să-l maghiarizeze cu forţa, ardeleanul Alecsir(Alexa) Popovici a fost, fără putere de tăgadă, întemeietorul învăţământului public în judeţul Teleorman.
Chestii, socoteli…

În 11 septembrie 1833, acesta a întemeiat prima şcoală românească din Teleorman, la Roşiorii de Vede, azi şcoala gimnazială Mihai Eminescu.

Trebuiau să vină ardelenii “maghiarizaţi”, să le explice la românii care scriau slavoneşte, că ei sunt romanici, latinofoni şi că ar trebui să scrie cu caractere latine…

Pentru principatul valah, drumul spre apus trecea prin Transilvania…Cam ca și azi, dealtfel…

Curat murdar…

Mă întreb şi io, ca un ardelean mutalău ce sunt, nu era mai normal ca această şcoală să se numească Alecsie Popovici ???

Interesant este că el a venit în Teleorman nu direct, ci prin intermediul protopopului de la Focşani. Acesta, văzându-l bun pentru cariera didactică, după ce i-a cercetat diplomele, s-a gândit să se adreseze lui Eufrosin Poteca, pentru a-l trimite să organizeze Şcoala publică din Focşani.

Eufrosin Poteca fusese numit, de Eforia Şcoalelor din Ţara Românească, şeful Comisiei de examinare a profesorilor din învăţământul public.

S-a păstrat scrisoarea de recomandare a protopopului, datorită lui V.A. Urechia, care a inclus-o în monumentala sa lucrare dedicată învăţământului românesc.

Despre Alecsie Popovici, Eufrosin Poteca spunea că are mai multe atestaturi tipărite primite de la profesorii şcolilor împărăteşti, că a absolvii învăţături normale, a studiat filozofia în limba latină şi germană, că avea vaste cunoştinţe de gramatică.

Şi mai scria protopopul:

…”şi rumâneşte a întrebuinţat dăscălia, precum îi arată testimeniumul dat sieşi de la Direcţia orânduită pentru învăţătură şcoalelor naţionale neunite în Transilvania, carele auzind de întocmirea şcoalelor naţionale ce s-au orânduit a fi prin oraşele judeţelor acestui Principat, doreşte a se învrednici cercetarea de către Sfinţia voastră şi aflându-se destoinic, să vă milostiviţi a-l primi în numărul dascălilor şi de va fi cu putinţă, a ni-l orândui nouă, aice. Protopopul considera intervenţia sa ca fiind făcută pentru folositoarea bună creştere a fericirii neamului românesc”…

Viorel Simionescu : Sibiu 2011 _ o veche fatada


image

Sibiu 2011 _ o veche fatada

În 3 Iunie 1428, se încheie Asediul Cetății Golubăţ (with English translation)


image

image

În 3 Iunie 1428, se încheie Asediul Cetății Golubăţ.

Asediul de la Cetatea Golubăţ, maghiară Galambóc vára, sârbo-croată Голубачки град-Golubački grad, turcă Güvercinlik Kalesi, în germană Festung Golubac, a fost un conflict militar între o alianţă maghiaro-valaho-lituaniană și Imperiul Otoman, în perioada mai-iunie 1428.

Este prima bătălie, în istoria bătăliilor regatului maghiar, când armata a folosit artileria în mod semnificativ.

Cu toate acestea, alianţa creştină nu a putut captura Golubac, fiind învinsă de către armata otomană, condusă de sultanul Murad al II-lea, care a intervenit în ajutorul trupelor asediate.După bătălie, cea mai mare parte din Serbia și Bosnia au fost ocupate de otomani.

Armata lui Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, avea şi trupe valahe şi lituaniene, pe lângă cele maghiare, sub comanda voievodului Ungro-Vlahiei Dan al II-lea şi al lui Zawisza Czarny.

Apărătorii otomani din Golubac au rezistat bine, dar artileria maghiară a distrus o parte a zidurilor, fiind în pericol iminent de a fi cuceriţi.

Atunci când o armată otomană semnificativă numeric, condusă personal de sultanul Murad al II-lea, a sosit pentru a salva cetatea, Sigismund nu s-a implicat într-o luptă deschisă și a ajuns în schimb la un armistiţiu, încălcat însă de turci care au organizat un atac surpriză, în timp ce armatele alianţei treceau Dunărea.

Soldaţii lituanieni, (după alte surse şi cei valahi)au fost cei care au avut cele mai grele pierderi, acoperind retragerea trupelor maghiare (şi valahe). Comandantul lor a murit ca un erou, în luptă.

Ca urmare a acestei lupte, Murad al II-lea a obţinut finalmente vasalitatea despotului sârb Brankovic şi apoi a ocupat şi Bosnia, distrugând regatul lui Tvrtko II şi cucerind majoritatea fortăreţelor bosniace.

Imediat după bătălie, Sigismund de Luxemburg a început organizarea unui sistem de apărare împotriva otomanilor. El a trimis o armată semnificativă la Belgrad și a lăsat apărarea Banatului de Severin, în mâinile Cavalerilor Teutoni.

Totuși, Murad al II-lea nu a atacat Ungaria și Transilvania ci s-a concentrat asupra cuceririi Salonicului.
On June 3, 1428, Golub Castle Siege ends.

Siege of golubac fortress, Hungarian Galambóc summer, Serbo-Croatian Голубачки град-Golubacki degree, Turkish Guvercinlik Kalesi in German Festung Golubac was a military conflict between an alliance Hungarian-Wallachian-Lithuanian and the Ottoman Empire, in May-June 1428.

It is the first battle in the history of the Hungarian kingdom battles when the army used artillery significantly.

However, Christian alliance could not catch Golubac, being defeated by the Ottoman army led by Sultan Murad II, who intervened to help battle asediate.După troops, mostly from Serbia and Bosnia were occupied Ottomans.

Army Sigismund of Luxemburg, king of Hungary and Lithuania have and Wallachian troops, in addition to Hungarian Ungro Wallachia under the command of Prince Dan II and his Zawisza Czarny of.

Defenders of Golubac Ottomans resisted well, but Hungarian artillery destroyed some walls, is in imminent danger of being conquered.

When an Ottoman army numerically, led personally by Sultan Murad II, arrived to save the city, Sigismund did not engage in an open battle and became instead a ceasefire violated but Turks who organized a surprise attack, while the alliance armies crossed the Danube.

Lithuanian soldiers (according to other sources and the Vlachs) were those who had the heaviest losses, covering the withdrawal of Hungarian troops (and Vlach). Their commander died as a hero in battle.

As a result of this fight, Murad II finally obtained vassalage Serbian despot Brankovic and then occupied and Bosnia, destroying the kingdom of Tvrtko II and winning the majority Bosniak fortresses.

Immediately after the battle, Sigismund began organizing a system of defense against the Ottomans. He sent a significant military Belgrade and Banat Severin defense left in the hands of the Teutonic Knights.

However, Murad II Hungary and Transylvania did not attack but concentrated on the conquest of Thessaloniki.

Calvin Reformed Church in Fantanele, formerly ius in Saxon dialect Eisch, Aisch, German Neuösch, Eisch, Erbdorf, Hungarian Újős, Szászújős.


image

image

István Tárkányi

Biserica reformat-calvină din Fântânele, mai demult Iuș, în dialectul săsesc Eisch, Aisch, în germană Neuösch, Eisch, Erbdorf, în maghiară Újős, Szászújős.

Satul este atestat documentar în anul 1288 sub numele Ws (citit „ős”).
În 1332 este amintită Biserica Catolică.
Satul este distrus de armata lui Giorgio Basta, inclusiv vechea biserică a sașilor și apoi repopulat cu iobagi români și maghiari.
Între 1784-1794 este reconstruită biserica, pe care o puteți vedea în fotografii…

La recensământul din 2002, populația satului se ridica la 647 de locuitori, dintre care 429 maghiari și 218 români.

În anii 1970 a fost descoperită necropola celtică de la locul numit „Dealul Popii”, a doua ca număr de morminte după cea de la Pișcolt.

István Tárkány

Calvin Reformed Church in Fantanele, formerly ius in Saxon dialect Eisch, Aisch, German Neuösch, Eisch, Erbdorf, Hungarian Újős, Szászújős.

The village is attested in 1288 under the name Ws (read “OS”).
In 1332 the Catholic Church is mentioned.
The village is destroyed by Giorgio Basta’s army, including old Saxon church and then repopulated with Romanian and Hungarian serfs.
Between 1784-1794 he rebuilt the church, which you can see in the photos …

At the 2002 census, the village population amounted to 647 people, of whom 429 218 Hungarian and Romanian.

In 1970 Celtic necropolis was discovered at a place called “Kings Hill,” the second number of the graves after Pişcolt.

Image

Amazing Symbols: what does this sugest to you?


image

Antiphonitis is a XIIth-century domed church in Cyprus, Kyrenia District.


image

image

image

image

image

Antiphonitis church, a must to be seen…

Antiphonitis is a XIIth-century domed church in Cyprus, Kyrenia District.
First church was built here in the VIIth century and soon after a monastery was built next to it. Both were rebuilt in the XIIth century in Byzantine style. 

The dome is supported by eight pillars, four built into the walls and four free-standing. It is understood that this is the last church of this style remaining in Cyprus.

Further rebuildings in Gothic style took place in the XIVth – XVth centuries.

Some of the paintings are from the XIIth century, but some, including the Christ in the dome, from the XVth. Most of frescoes have been looted over the last decades.

Munții Rodnei, Ineu – Lala, o arie protejată, de interes național (rezervație naturală de tip mixt), județul Bistrița-Năsăud


image

image

Ineu – Lala este o arie protejată de interes național (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Bistrița-Năsăud, pe teritoriul administrativ al comunelor Leșu, Rodna și Șanț.
Aria naturală se află în Munții Rodnei, în partea nord-estică a județului Bistrița-Năsăud (aproape de limita teritorială cu județul Suceava, ocupând teritoriul sudic al Parcului Național Rodna), în apropierea drumului național DN17D, care leagă orașul Beclean de satul Cârlibaba, Suceava

Munții Rodnei: Ineu – Lala, o arie protejată, de interes național (rezervație naturală de tip mixt), județul Bistrița-Năsăud


image

image

Ineu – Lala este o arie protejată de interes național (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Bistrița-Năsăud, pe teritoriul administrativ al comunelor Leșu, Rodna și Șanț.
Aria naturală se află în Munții Rodnei, în partea nord-estică a județului Bistrița-Năsăud (aproape de limita teritorială cu județul Suceava, ocupând teritoriul sudic al Parcului Național Rodna), în apropierea drumului național DN17D, care leagă orașul Beclean de satul Cârlibaba, Suceava

Biserica romano-catolică din Bărăbanț, în latina medievală Villa Brabanthia


image

image

Biserica romano-catolică din Bărăbanț, mai demult Barabanț, în latina medievală Villa Brabanthia, în maghiară Borbánd, în germană Borbant, Weindorf, azi cartier al orașului Alba Iulia/Gyulafehérvár/Karlsburg, în anul 1913…

A fost construită undeva după 1277. Satul a fost întemeiat de oaspeți saxoni, veniți din regiunea Brabant, Belgia de azi, de unde și numele satului, probabil în jurul anului 1150.

Biserica fortificată reformat-calvină din Vurpăr ( Originally a Roman Catholic church Saxon community, reaching its current form in the XVth century)


image

image

Biserica fortificată reformat-calvină din Vurpăr, în dialectul săsesc Burprich, în germană Burgberg, în maghiară Borberek, construită cel mai târziu în 1317.

Inițial a fost o biserică romano-catolică a comunității săsești, ajungând la forma actuală în secolul al XV-lea. A fost și biserică evanghelică.
După depopularea localității de sași, în secolul al XVI-lea, lăcașul a devenit biserică reformată, pentru comunitatea maghiară.

Satul aparține de comuna Vințu de Jos/Alvinc/Unterwinz/Wints.
Calvin Reformed fortified church in Vurpăr in Saxon dialect Burprich in Burgberg German, Hungarian Borberek built no later than 1317.

Originally a Roman Catholic church Saxon community, reaching its current form in the XVth century. It was also the evangelical church.
After depopulation of the village Saxons, in the sixteenth century, the building became a Protestant church for the Hungarian community.

The village belongs to the commune Vinţu Lower / Alvinc / Unterwinz / Wints.

“Sicilia svelata” – serie di video-documentari per Editoria, Web & TV a cura di Jean Paul Barreaud (www.sicile.net) & Gabriele Gismondi


image

image

#Cefalù di oggi, aperta al turismo così da diventare il secondo polo ricettivo dell’isola madre, dopo Taormina, ha tutto sommato perso poco dell’antico fascino del borgo in riva al mare, protetto dalla più fantastica “lumaca” mai inventata dall’architettura, la cattedrale di Ruggero II. Scomparse poco a poco le attività più tradizionali, Cefalù si afferma comunque abitata non solo da stranieri. La sua vocazione di accogliere gii scolari del comprensorio madonita, la presenza di un ospedale di chiara fama nazionale, assieme ai notevoli sbocchi economici legati al flusso turistico, tutto ha concorso per dare di Cefalù l’immagine di una città dinamica che cura il suo passato e prova a gestire al meglio la sua evoluzione.
Tanto è vero che è stato tra i primi centri in Sicilia ad essere ricorso ad una disciplina ferrea in materia di traffico e fruizione delle varie zone urbane.

D’obbligo la cattedrale (#UNESCO), il Museo Mandralisca, il lavatoio medioevale, una passeggiata sulla Rocca, la spiaggia. E consigliamo di dedicare pure a qualche sosta gastronomica, la scelta è davvero ampia.
Uno scenario ricco e coerente per un soggiorno tra cultura e relax.

Per informazioni su visite guidate in Sicilia con Jean Paul Barreaud: siciliasvelata@gmail.com

“Sicilia svelata” – serie di video-documentari per Editoria, Web & TV a cura di Jean Paul Barreaud (www.sicile.net) & Gabriele Gismondi (www.gabrielegismondi.com) in collaborazione con Alessio Algeri (www.sicilylapse.com). Con il sostegno dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo Regione Sicilia e di Sicilia Film Commission
© Tutti i diritti riservati.

Youtube: https://www.youtube.com/user/LaSiciliaSvelata

Cefalu today, open to tourism so as to become the second mother receptive center of the island, after Taormina, has altogether lost little of the old charm of the village by the sea, protected by the most fantastic “snail” ever invented by ‘ architecture, the cathedral of Roger II. Disappeared little by little to more traditional activities, Cefalu is still states inhabited not only by foreigners. His vocation to welcome gii pupils of the Madonie area, the presence of a clear national fame hospital, together with the significant economic opportunities associated with the flow of tourists, have all contributed to make Cefalu the image of a dynamic city that takes care of its past and try to better manage its evolution.

So much so that it was among the first towns in Sicily to be resorted to a strict discipline in the field of traffic and use of the various urban areas.

A must cathedral (#UNESCO), the Mandralisca museum, the medieval wash-house, a walk on the Rock, the beach. And recommend that you take even a few gastronomic experience, the choice is really wide.
One rich and coherent scenario for a stay between culture and relaxation.

For information on guided tours in Sicily with Jean Paul Barreaud: siciliasvelata@gmail.com

“Sicily unveiled” – series of video documentaries for Publishing, Web & TV by Jean Paul Barreaud (www.sicile.net) & Gabriele Gismondi (www.gabrielegismondi.com) in collaboration with Alessio Algeri (www.sicilylapse.com ). With support from the Office for Tourism, Sports and Entertainment Sicily Region and Sicily Film Commission
© All rights reserved.

Youtube: https://www.youtube.com/user/LaSiciliaSvelata

The fortified church from Avrig, Transylvania, România


image

image

image

image

The fortified church from Avrig, transylvanian saxon Frek, Fraek, german Freck, Fryk, hungarian Felek, Transylvania, Romania, built in 1270-1280 and fortified in the XVIth century.

Monoclonal antibody


https://en.wikipedia.org/wiki/Monoclonal_antibody?wprov=sfla1

Daratumumab


image

“Daratumumab” on @Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Daratumumab?wprov=sfia1

Daratumumab


https://en.wikipedia.org/wiki/Daratumumab?wprov=sfla1

CD38


image

“CD38” on @Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/CD38?wprov=sfia1

Casa la Campulung – Gheorghe Petrascu


image

Casa la Campulung – Gheorghe Petras
cu

În 2 iunie 1816, se năştea la Bucureşti scriitorul şi omul politic Constantin Alexandru Rosetti, mai cunoscut ca şi C.A.Rosetti.


image

image

image

image

image

În 2 iunie 1816, se năştea la Bucureşti scriitorul şi omul politic Constantin Alexandru Rosetti, mai cunoscut ca şi C.A.Rosetti.

Familia paternă era de origine grecească(Roussetos – Ρουσέτος, sau Ruset), cu îndepărtate origini genoveze. Mama sa, Elena Obedeanu se trăgea din familia boierilor Cretzeanu.

Studiile și le-a făcut la Colegiul Sfântul Sava din București, unde a avut profesori, printre alții, pe Eftimie Murgu și Jean Alexandre Vaillant.
În anul 1845 îşi continuă studiile la Paris, unde devine prieten cu Alphonse de la Martine, în acea vreme preşedintele Societăţii Studenţilor Români din Paris. Tot acolo se căsătoreşte cu Mary Grant, sora consulului britanic la Bucureşti Effingham Grant( Podul Grant din Bucureşti a fost numit aşa în cinstea lui).

Este inițiat în masonerie în 1844, în Loja masonică „Trandafirul Perfectei Tăceri” din Paris, primind toate gradele, până la gradul 18 în 1847, tot în această lojă. În 1848 ia parte la înființarea Lojii bucureștene Lumina. În 1923, numele său a fost acordat unui atelier din București. Este printre puținii masoni români prezentați în “Dicționarul Franc-Masoneriei” realizat sub coordonarea lui Daniel Ligou.

A luat parte activ la Revoluţia din 1848, din Ţara Românească, având un rol important în perioada conducerii ţării de către guvernul revoluţionar.
A fost arestat în 13 septembrie 1848 şi a scăpat de închisoare datorită intervenţiilor soţiei şi fratelui soţiei, consulul britanic Grant. A trăit apoi în exil, timp de 8 ani.

A fost unul dintre conducătorii Partidului Național Liberal, creat în anii 1874-1875, dar în 1884, intrînd în conflict cu Ion Brătianu, a organizat o disidență liberală. A susținut cu entuziasm proclamarea independenței țării și participarea României la războiul ruso-turc din 1877-1878. În 1858 a pus bazele “Asociației lucrătorilor tipografi din București”, al cărui președinte a fost. În 1863 a fondat Casa de ajutor reciproc a tipografilor din România alături de Walter Scarlat, Iosif Romanov, Zisu Popa, Mihalache Gălășescu și Petre Ispirescu.

A fost în mai multe rânduri ministru și președinte al Camerei Deputaților. A făcut parte din primul guvern al lui Carol I, fiind pentru cîteva luni ministru al “Instrucțiunii publice și Cultelor”. A fost de două ori primar al Capitalei. În amintirea revoluționarului român, în București există strada C.A. Rosetti și Piața C. A. Rosetti, unde tronează Monumentul lui C. A. Rosetti.

Publicistica lui se caracterizează prin avînt romantic, stil patetic, vibrant. În tinerețe a scris versuri sentimentale și patriotice, a tradus din Byron, Béranger, Lamartine, Hugo.

În 1867 C.A.Rosetti a fost membru fondator al Societății literare române, care a devenit ulterior Academia Română.

P.S.
O mică completare, legată de autorul picturilor din fotografii, un adevărat erou şi martir al Revoluţiei de la 1848.

Constantin Daniel Rosenthal (n. 1820 – d. 23 aprilie 1851) a fost un pictor și revoluționar român de etnie evreiască, născut la Budapesta, în Imperiul Austriac, într-o familie de negustori.

A absolvit Academia de bele-arte din Viena. Se împrietenește cu pictorul Ion Negulici, cu Constantin A. Rosetti și cu alți tineri din generația pașoptistă. În 1842 se stabilește la București, grație pictorului Ioan D. Negulici, ca trimis al masoneriei, pentru a sprijini mișcarea de trezire națională care a generat revoluțiile de la 1848.

A fost membru al societății secrete Frăția, din cercul lui C. A. Rosetti, împreună cu care a plecat în emigrație după înfrângerea revoluției de la 1848, spre a reveni mai apoi la Pesta.

În anul 1845, este inițiat, în Franța, în Loja Trandafirul Perfectei Tăceri, apoi în 1846 a fost ales Maestru de Ceremonii, iar în 1847 a primit gradul de Maestru în aceeași lojă din capitala Franței.

Constantin Daniel Rosenthal studiază și pictează la Paris și Londra în anii 1845-48, în condiții materiale dificile. La Paris devine membru al Societății studenților români din Paris. A trecut la creștinism în 1847 și și-a luat prenumele Constantin.

În 1848 revine la București și participă activ la revoluția română din 1848, fapt pentru care guvernul revoluționar îi acordă naturalizarea. O însoțește cu devotament pe Maria Rosetti (soția lui C.A. Rosetti, care avea un copil de doar patru luni), pornită în ajutorul grupului de revoluționari proscriși, printre care se afla și soțul ei, duși de turci cu o mizerabilă ghimie în susul Dunării spre a fi scoși din țară în Austria, în septembrie 1848.

Merge și el un timp la Paris, dar trăiește în exil în Elveția și la Graz. Apoi, pleacă spre Ardeal cu o misiune din partea comitetului revoluționar român de la Paris. Este arestat la Budapesta, având asupra lui materiale revoluționare. Moare în noaptea de 22 spre 23 aprilie 1851, în urma torturilor suferite în închisoare, fără să-și fi trădat prietenii și tovarășii de luptă.

surse,
Wikipedia,
Enciclopedia României

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Mark 12:28-34.


image

Giusto de' Menabuoi, Battistero di Padova, 14th century.

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Mark 12:28-34.

One of the scribes came to Jesus and asked him, “Which is the first of all the commandments?”
Jesus replied, “The first is this: ‘Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone!
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’
The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.”
The scribe said to him, “Well said, teacher. You are right in saying, ‘He is One and there is no other than he.’
And ‘to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself’ is worth more than all burnt offerings and sacrifices.”
And when Jesus saw that (he) answered with understanding, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” And no one dared to ask him any more questions.

Giusto de’ Menabuoi, Battistero di Padova, 14th century.

Image

My Chakra Today no.5


image

Image

Ice plant


image

Image

My pot with flowers today No.4


image

Image

My pot with flowers today No.3


image

Image

My birds on the wire today no.2


image

Image

My birds on the wire today no.1


image

Image

My Chakra Today no.2


image

Image

My Chakra Today no.1


image

Image

My pot with flowers today No.2


image

Image

My pot with flowers today No.1


image

Image

My Duck today No.1


image