În 3 Iunie 1428, se încheie Asediul Cetății Golubăţ (with English translation)

image

image

În 3 Iunie 1428, se încheie Asediul Cetății Golubăţ.

Asediul de la Cetatea Golubăţ, maghiară Galambóc vára, sârbo-croată Голубачки град-Golubački grad, turcă Güvercinlik Kalesi, în germană Festung Golubac, a fost un conflict militar între o alianţă maghiaro-valaho-lituaniană și Imperiul Otoman, în perioada mai-iunie 1428.

Este prima bătălie, în istoria bătăliilor regatului maghiar, când armata a folosit artileria în mod semnificativ.

Cu toate acestea, alianţa creştină nu a putut captura Golubac, fiind învinsă de către armata otomană, condusă de sultanul Murad al II-lea, care a intervenit în ajutorul trupelor asediate.După bătălie, cea mai mare parte din Serbia și Bosnia au fost ocupate de otomani.

Armata lui Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, avea şi trupe valahe şi lituaniene, pe lângă cele maghiare, sub comanda voievodului Ungro-Vlahiei Dan al II-lea şi al lui Zawisza Czarny.

Apărătorii otomani din Golubac au rezistat bine, dar artileria maghiară a distrus o parte a zidurilor, fiind în pericol iminent de a fi cuceriţi.

Atunci când o armată otomană semnificativă numeric, condusă personal de sultanul Murad al II-lea, a sosit pentru a salva cetatea, Sigismund nu s-a implicat într-o luptă deschisă și a ajuns în schimb la un armistiţiu, încălcat însă de turci care au organizat un atac surpriză, în timp ce armatele alianţei treceau Dunărea.

Soldaţii lituanieni, (după alte surse şi cei valahi)au fost cei care au avut cele mai grele pierderi, acoperind retragerea trupelor maghiare (şi valahe). Comandantul lor a murit ca un erou, în luptă.

Ca urmare a acestei lupte, Murad al II-lea a obţinut finalmente vasalitatea despotului sârb Brankovic şi apoi a ocupat şi Bosnia, distrugând regatul lui Tvrtko II şi cucerind majoritatea fortăreţelor bosniace.

Imediat după bătălie, Sigismund de Luxemburg a început organizarea unui sistem de apărare împotriva otomanilor. El a trimis o armată semnificativă la Belgrad și a lăsat apărarea Banatului de Severin, în mâinile Cavalerilor Teutoni.

Totuși, Murad al II-lea nu a atacat Ungaria și Transilvania ci s-a concentrat asupra cuceririi Salonicului.
On June 3, 1428, Golub Castle Siege ends.

Siege of golubac fortress, Hungarian Galambóc summer, Serbo-Croatian Голубачки град-Golubacki degree, Turkish Guvercinlik Kalesi in German Festung Golubac was a military conflict between an alliance Hungarian-Wallachian-Lithuanian and the Ottoman Empire, in May-June 1428.

It is the first battle in the history of the Hungarian kingdom battles when the army used artillery significantly.

However, Christian alliance could not catch Golubac, being defeated by the Ottoman army led by Sultan Murad II, who intervened to help battle asediate.După troops, mostly from Serbia and Bosnia were occupied Ottomans.

Army Sigismund of Luxemburg, king of Hungary and Lithuania have and Wallachian troops, in addition to Hungarian Ungro Wallachia under the command of Prince Dan II and his Zawisza Czarny of.

Defenders of Golubac Ottomans resisted well, but Hungarian artillery destroyed some walls, is in imminent danger of being conquered.

When an Ottoman army numerically, led personally by Sultan Murad II, arrived to save the city, Sigismund did not engage in an open battle and became instead a ceasefire violated but Turks who organized a surprise attack, while the alliance armies crossed the Danube.

Lithuanian soldiers (according to other sources and the Vlachs) were those who had the heaviest losses, covering the withdrawal of Hungarian troops (and Vlach). Their commander died as a hero in battle.

As a result of this fight, Murad II finally obtained vassalage Serbian despot Brankovic and then occupied and Bosnia, destroying the kingdom of Tvrtko II and winning the majority Bosniak fortresses.

Immediately after the battle, Sigismund began organizing a system of defense against the Ottomans. He sent a significant military Belgrade and Banat Severin defense left in the hands of the Teutonic Knights.

However, Murad II Hungary and Transylvania did not attack but concentrated on the conquest of Thessaloniki.

Leave a Reply: (What... You're shy?)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s